گرمازدگی از بیماری های اورژانسی ...
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/4/25
برقراری ارتباطات  داخلی با کیفیت می شود.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/4/13
نظر شما در باره ی میز خدمت الکترونیک چیست؟

اطلاع رسانی، درخواست خدمات و ارائه خدمت پاسخگوی نیاز ارباب رجوع نبوده است.
اطلاع رسانی و درخواست خدمات مناسب بوده است.
اطلاع رسانی و ارائه خدمات مناسب بوده است.
درخواست و ارائه خدمات مناسب بوده است.
اطلاع رسانی، درخواست و ارائه خدمات مناسب بوده است.