دورهمی دانشجویی با طعم ترم اولی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/24
دانشکده علوم پزشکی اسفراین میزبان بازرسان آموزشی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/24
تغییر عادت یا ترک عادت؟
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/22
تکمیل فرم قبل از خروج از کشور برای زیارت اربعین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/21
بازگشت سلامتی به چشم نوجوانی اسفراینی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/21
رقابت 139 داوطلب در آزمون پذیرش فراگیر بهورز
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/21
نشاط و شادابی با برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/7/16