نظر شما در باره ی میز خدمت الکترونیک چیست؟

اطلاع رسانی، درخواست خدمات و ارائه خدمت پاسخگوی نیاز ارباب رجوع نبوده است.
اطلاع رسانی و درخواست خدمات مناسب بوده است.
اطلاع رسانی و ارائه خدمات مناسب بوده است.
درخواست و ارائه خدمات مناسب بوده است.
اطلاع رسانی، درخواست و ارائه خدمات مناسب بوده است.