کارگاه مهارتهای یادگیری و مطالعه
کارگاه مهارتهای یادگیری و مطالعه
مدرس : سرکار خانم زهرا بهنود
کارشناسی ارشد مشاوره
تاریخ برگزاری کارگاه :97/08/22
معاونت آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی  فرهنگی