کارگاه جستجوی در منابع الکترونیک

کارگاه جستجو در منابع الکترونیک (مقدماتی)

تاریخ برگزاری  97/09/19

مدرس : سرکار خانم مهندس صفری

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات  سلامت

محتوای کارگاه