روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق

مدرس جناب آقای دکتر احمد صادقی

تاریخ برگزاری :97/10/03

محل برگزاری : سالن کنفرانس معاونت آموزشی ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده

محتوای کارگاه