63 شهروند اسفراینی خون خود را اهدا کردند.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/5/22
پذیرش 14بهورز در دانشکده علوم پزشکی اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/5/17
نشست خبری با اصحاب رسانه
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/5/10