انحراف چشم بیماری بعد از 24 سال درمان شد.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/20
تنها 3 ساعت زمان طلایی نجات بیمار مغزی است
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/19
11 متخصص جدید در راه اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/15
آموزش های اورژانسی برای دانش آموزان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/15
فاطمه پایانی خوش برای مادری منتظر
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/8/13