صفحه اصلی > اطلاعات تماس 

ارتباط با دفتر ریاست:

058-37241405

 

ارتباط با دبیرخانه مرکزی:

058-37222445

 

تلفکس دانشکده:

058-37223509

 

معاونت آموزشی:

058-37238757

 

معاونت بهداشتی:

058-37223508

 

معاونت درمان:

058-37241702

 

مدیریت غذا و دارو:

058-37225004