4 هزار و 500 کودک واکسن فلج اطفال دریافت می کنند.
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسفراین :
1397/11/9
نمکی که برای برندگانش شیرین شد
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/7
تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/11/7