برگزاری کارگاه بیماری های مشترک انسان و دام
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/22
جوان اسفراینی به هم نوعانش جان تازه ای بخشید.
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1397/3/19
نظر شما در باره ی میز خدمت الکترونیک چیست؟

اطلاع رسانی، درخواست خدمات و ارائه خدمت پاسخگوی نیاز ارباب رجوع نبوده است.
اطلاع رسانی و درخواست خدمات مناسب بوده است.
اطلاع رسانی و ارائه خدمات مناسب بوده است.
درخواست و ارائه خدمات مناسب بوده است.
اطلاع رسانی، درخواست و ارائه خدمات مناسب بوده است.