صفحه اصلی > دانلود > اسلایدهای آموزشی 

 

ISI Web of science


کارگاه علم سنجی

مدرس: "خانم دکتر منصوره فیض آبادی " دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی 

تاریخ برگزاری: 1/6/96

محل برگزاری: سالن انفورماتیک معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه

ISI impact factor


کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (EndNote)

 

مدرس: آقای دکتر علیرضا صراف شیرازی" عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد"

تاریخ برگزاری: 9/6/96

محل برگزاری: سالن انفورماتیک معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه

 

 


برگزاری کارگاه جست وجوی منابع الکترونیک در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

مدرس: سرکار خانم دکتر منصوره فیض آبادی "عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار"

تاریخ برگزاری: 1396/10/02

محل برگزاری: سالن انفورماتیک معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه