مسئول دفتر

مسعود اکرمی

کارشناس اقتصاد


شرح وظایف

- درﻳﺎﻓﺖدﺳﺘﻮروﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کاراز رﻳﺎﺳﺖداﻧﺸﻜﺪﻩ

- ﺑﺮﻗﺮاريارﺗﺒﺎطﺗﻠﻔﻨﻲرﺋﻴﺲداﻧﺸﻜﺪﻩﺑﺎداﺧﻞوﺧﺎرجوﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

- آگاه کردن اﻋﻀﺎيﺷﺮکت کنندﻩازﻧﺸﺴﺘﻬﺎوکمیسیون هاﻳﻲ که دردﻓﺘﺮرﺋـﻴﺲ دانشکده تشکیل میشود

- اﻧﺠﺎم دﻳﮕﺮ کارهایﻣﺤﻮﻟﻪﺑﺮاﺑﺮدﺳﺘﻮررﺋﻴﺲداﻧﺸﻜﺪﻩ

- دریافت نامه اوراق پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت

- نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها اوراق نامه ها و گزارشات در محل های مخصوص