معاون


نام ونام خانوادگی: ایمان زرنگ نیا
سمت: معاون اداره حوادث و فوریتهای پزشکی
تلفن محل کار: 05831550337