کارشناس مسئولنام و نام خانوادگی : صغری قلی پور

سمت: مسئول هدایت عملیات بحران و پایش مراقبت های درمانی (mcmc و Eoc)


تلفن محل کار: 05831550290