کارشناس مسئول

نام و نام خانوادگی: خدیجه ذبیحی جوشقان

سمت: مسئول آموزش
تلفن محل کار:05831550309