کارشناس هماهنگی،آموزش عمومی و تخصصی فوریت های پزشکی

نام و نام خانوادگی: خدیجه ذبیحی جوشقان

سمت: کارشناس هماهنگی ، آموزش عمومی و تخصصی فوریت های پزشکی 
تلفن محل کار:05831550309