گزارش تخلف

بـه سـامـانـه رسـیـدگـی بـه شـکـایـات خـوش آمـدیـد

ارتباط با بازرسی

هموطنان گرامی می توانند از طریق این سامانه، شکایت های خود را در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف این دانشکده مطرح فرمایند. لطفاً اطلاعات فردی، نوع و متن شکایت را وارد و در صورت نیاز مستندات آن را ضمیمه نمایید.