معرفی

 علیرضا همدان نژاد
مدیر حراست دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کارشناس ارشد مدیریت آموزش

شماره تماس:09153724054

05837222448

حراست به عنوان چشم بینا و مشاور امین در سازمان است که نقش موثری در کاهش آسیب ها و تهدید ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان دارد . وظیفه حراست ایجاد احساس امنیت در همکاران ، کاهش چالش ها است .

 حراست در لغت به معنی حفاظت ، پاسداری و مراقبت کردن است  از لحاظ عرف اداری به نهادی گفته می شود که در قلب یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت در برابر انواع انحرافات موجود در سازمان را بر عهده دارد .

رسالت حراست :

-         صیانت از ارزشهای نظام و دستاوردهای انقلاب و دفاع از ارزشها در سازمان  جهت تحقق فلسفه وجودی سازمان است .

اهداف کلی حراست :

-         صیانت از دستاوردهای انقلاب

-         صیانت از کارکنان ، اسناد ، حفاظت فیزیکی ، فناوری اطلاعات  و حفاظت فیزیکی

-         شناسایی آسیب ها ، تهدیدها و انجام اقدامات پیشگیرانه

-          مقابله با توطئه و نفوذ عوامل بیگانه و ضد انقلاب و عوامل ایجاد نارضایتی

نقش حراست

-         نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده

-         اصلاح کننده  یا درمان کننده

-         نقش جدا کننده از سیستم

شرح وظایف حراست :

-         برنامه ریزی برای جمع آوری اطلاعات محیط ، ارزیابی وتجزیه وتحلیل اخبار و گزارش ها

-         شناسایی آسیب ها و تهدیدات و ارائه گزارش های مربوط به بالاترین مقام دستگاه

-         طراحی و تدوین طرح های حفاظت فیزیکی

-         صیانت از کارکنان دستگاه

-         تعیین مشاغل حساس دستگاه

-         شناسایی عوامل فساد اداری مالی ، و اقتصادی در دستگاه و کشف و مقابل با آنها و ارائه گزارش های مستند

-         صدور کارت شناسایی و تردد برای کارکنان

-         نظارت بر نحوه حفاظت از سیستم های سخت افزاری ، نرم افزاری ، شبکه و داده های دستگاه

-         اقدامات لازم و مرتبط با پدافند غیر عامل با هماهنگی واحد های تخصصی مربوط.