مسئول دفتر

مسعود اکرمی

کارشناس اقتصاد


شماره داخلی: 312


شرح وظایف

- درﻳﺎﻓﺖدﺳﺘﻮروﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کار از رﻳﺎﺳﺖداﻧﺸﻜﺪﻩ

- ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲرﺋﻴﺲداﻧﺸﻜﺪﻩﺑﺎداﺧﻞوﺧﺎرج وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

- آگاه کردن اﻋﻀﺎيﺷﺮکت کنندﻩازﻧﺸﺴﺘﻬﺎوکمیسیون هاﻳﻲ که دردﻓﺘﺮرﺋـﻴﺲ دانشکده تشکیل میشود

- اﻧﺠﺎم دﻳﮕﺮ کارهایﻣﺤﻮﻟﻪﺑﺮاﺑﺮدﺳﺘﻮر رﺋﻴﺲداﻧﺸﻜﺪﻩ

- دریافت نامه اوراق پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت

- نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها اوراق نامه ها و گزارشات در محل های مخصوص