معرفی پرسنل

علی طالبی

کارشناس ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

شرح وظایف

- سنجش افکار عمومی

- امورفرهنگی و نمایشگاهی انتشارا، پژوهش و برنامه ریزی

- ارتباطات

- تبلیغات

- سمعی و بصری

ارتباط با مدیرروابط عمومی : 37241402