شرح وظایف

به منظور تعامل سازنده بین دانشکده علوم پزشکی اسفراین با سایر ارگان های دولتی،اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای قوانین و مقررات موجود، حفظ حقوق و مطالبات و رعایت مصالح دانشکده،ارایه خدمات حقوقی در مسایل مطروحه،دفتر حقوقی در این دانشکده تشکیل گردیده و در راستای وظایف واهداف، فعالیت خود را اغاز کرده و عهده دار موارد ذیل گردیده : 

  • پاسخ گویی به پرونده های مطروحه در دادگاهها ،دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
  • پیگیری وضعیت ثبتی املاک دانشکده 
  • ارایه مشاوره حقوقی به کارکنان مجموعه دانشکده به منظور ارتقا وبهبود کیفیت خدمات ارایه شده در زمینه های مختلف 
  • نظارت بر قرارداد های منعقده بین دانشکده و اشخاص حقیقی و حقوقی ،ارایه نکات لازمه در این زمینه
  • جمع اوری، طبقه بندی و ایجاد مجموعه ای  کامل و جامع از قوانین ،ایین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی 
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقامات دانشکده در چهارچوب وظایف دفتر حقوقی