فاطمه سادات حسینی

                           فاطمه سادات حسینی

                                                                      کارشناس گرافیک
 


شرح وظایف

- برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و افتتاحیه ها

- تهیه تیزر تبلیغاتی از فعالیت های دانشکده

- بارگذاری اخبار و اطلاعات در سایت دانشکده و وزارتخانه

- راهبری سایت و شبکه مجازی

- پشتیبانی سامانه پیامکی

- تهیه تراکت و بروشورهای مناسبتی

- تهیه عکس و فیلم از کلیه فعالیت ها