رئیس دفتر و دبیر هیات رئیسه

علی طالبی

کارشناس بهداشت عمومی

شرح وظایف

-تعیین الویت ها ، سازمان دهی و هماهنگی درون و برون بخشی

- برنامه ریزی و هماهنگی برای تدوین پیشنهاد ها ، دستور جلسات هیئت امنا دانشکده

- مشارکت و برنامه ریزی به منظور برگزاری جلسات هیئت رئیسه

- انجام امور اداری دفتر رئیس

ارتباط با رئیس دفتر ریاست دانشکده : 37241403