رئیس دانشکده

خانم دکتر طاهره توفیقیان

سرپرست دانشکده علوم پزشکی اسفراین