بازرسی و پاسخگویی به شکایات

اداره بازرسی، ارزيابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکايات، بعنوان يكي از مديريت هاي ستادي دانشکده و زير نظر مستقيم رئيس دانشکده در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكايات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند.

اين اداره در راستاي وظيفه نظارتي خود، عملكرد كليه واحدهاي تابعه دانشکده را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزيابي قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسي كارشناسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود، بصورت مستقيم به رؤيت رياست محترم دانشکده و یا معاونین ذیربط می رساند. تا با دريافت نظرات ارشادي ايشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گيرد.