صفحه اصلی > معاونت ها > معاونت غذا و دارو 

دکتر حسین صفری

شرح وظایف :

1- توزیع اقلام تنظیم خانواده جهت جمعیت تحت پوشش 
2- برآورد نیاز و تأمین به موقع و متناسب اقلام دارویی و بهداشتی ، تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی با هماهنگی های درون بخشی با واحدهای مربوطه 
3- نظارت بر نگهداری صحیح اقلام تأمین شده در انبار دارویی 
4- توزیع به موقع و مناسب اقـــلام تأمین شده به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های تحت پوشش و برخی واحدهای ستادی بر اساس طرح ها و فعالیت های مربوطه 
5- بازدید و پایش و نظارت در خصوص فعالیت های واحدهای ارائه خدمات دارویی شامل انبار دارویی و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
6- بررسی روند مصرف اقلام دارویی و جابجایی داروها به منظور اجتناب از انقضاء تاریخ مصرف آنها
7- نظارت به صحت قیمت گذاری نسخ بر اساس آخرین تعرفه های ابلاغی 
8- جمع آوری آمـــار مراکز بهداشتی درمانی و تهیه آمار نسخ و مبالـــــغ دریافتی و هزینه های داروخانه های مراکز تحت پوشش و گزارش آمار فعالیت های انجام یافته در واحد امور دارویی ستاد به معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
9- فعالیت در جهت بهینه سازی و ترویج مصرف منطقی دارو در مراکز بهداشتی درمانی 
10- آموزش وارتقاء سطح آگاهی و مهارت کارکنان و افراد جامعه در زمینه دارو