پاسخگویی به شکایات

شرح وظایف

  1. دريافت شکايات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.
  2. بررسی و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شکايات و پيگيری تا اخذ نتيجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی
  3. بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبيل نهاد رياست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
  4. پيگيری و اخذ نظريات و پيشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکايات واصله به منظور رسيدگی و اعلام پاسخ به شاکی.
  5. جمع بندی شکايت در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش برای بالاترين مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکايات مردمی گردد.
  6. پيگيری از نتايج گزارش های تهيه شده.
  7. پيگيری برای ارسال پاسخ به شاکیات