معرفی مدیریت و کارشناسان

مدیر بازرسی

نام و نام خانوادگی : محمود مرحمتی

رشته تحصیلی:  کارشناس ارشد آموزش پرستاری

سمت: کارشناس مسئول بازرسی ,ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده

سوابق:     

  • کارشناس پرستاری در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) به مدت 5 سال
  • سرپرستار اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین به مدت شش ماه
  • مدیر گروه رشته فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین از سال 1393
  • مدیر امور عمومی معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین در سال 1394 و 1396
  • عضو هیت علمی دانشکده علوم پزشکی اسفراین از سال 139696
  • عضو کمیته ها جاری دانشکده