شرح وظایف
شرح وظایف
 1. تهيه و تنظيم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه در سطح دانشکده جهت سنجش ميزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزيابی دانشكده.
 2. نظارت بر حسن انجام امور دستگاه.
 3. بازرسی از عملکرد مديران و کارکنان.
 4. سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مديران وکارکنان با ارباب رجوع.
 5. تهيه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه – شش ماهه....) جهت اطلاع مدير کل محترم بازرسی و ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات وزارت متبوع و بالاترين مقام اجرائی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف دانشكده.
 6. برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ايفای وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور ، کميسيون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی ومطبوعات.
 7. کشف مفاسد مالی و اداری از طريق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذيصلاح و بالاترين مقام اجرائی دستگاه.
 8. تجزيه و تحليل عملکرد واحدها ، مديريت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده.
 9. اعلام نظر در مورد ميزان رضايت مردم از عملکرد کارکنان و مديران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعيت و ميزان استخدام آنها در چارچوب قوانين و مقرارت.
 10. اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئولان در حين بازرسی به هيئت تخلفات.
 11. تدوين و ارائه چک ليست های مورد نياز بازرسی.
 12. پيشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه دانشكده بر حسب نياز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مديريتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات.