شرح وظایف

شرح وظایف

  • همکاری در تهيه و تدوين شاخصهای اختصاصی و معيارهای ارزيابی عملکرد واحدها.
  • اجرای دستورالعمل های ارزيابی عملکرد و تکميل فرم های مربوطه.
  • پيگيری و اجرای ارزيابی عملکرد مديران و کارکنان و تهيه گزارش تحليلی از نتايج ارزيابی و ارائه آن به بالاترين مقام مسئول دستگاه.
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحليل ارزيابی های انجام شده و ارائه پيشنهادات لازم.
  • انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه های ارزيابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه يپشنهادهای لازم.
  • تهيه و تنظيم چک ليست های مورد نياز جهت ارزيابی عملکرد واحدهای تابعه.